Abychom vyhověli potřebám trhu, nabízíme širokou škálu laboratorních služeb pro sanační průmysl. Chemicko-fyzikální laboratoř umožňuje rychlý screening kontaminantů v poskytnutých vzorcích a tím i vymezení rozsahu kontaminace, což významně ovlivňuje náklady a čas sanace.

Laboratorní služby pro sanační průmysl

Laboratorní služby pro sanační průmysl zahrnují komplexní škálu analytických testů vzorků půdy a vody. V chemicko-fyzikální laboratoři provádíme:

Chemicko-fyzikální testování vzorků půdy

  • kvalitativní a kvantitativní analýza těžkých kovů, jako je arsen, baryum, chrom, cín, zinek, kadmium, kobalt, měď, nikl, olovo, molybden, rtuť,
  • kvalitativní analýza kyanidů ve vodném extraktu,
  • kvantitativní analýza těkavých organických sloučenin,
  • fyzikálně-chemická analýza vlhkosti, sušiny, celkové vodní kapacity.

Chemicko-fyzikální testování vzorků vody/vodních extraktů:

  • kvalitativní a kvantitativní analýza: chloridy, sírany, siřičitany, fluoridy, sulfidy, CHSK, BSK5, TTC, amonné ionty, dusičnany, dusitany, fosforečnany, stříbro, bor, kadmium, hliník, chrom, měď, železo, hořčík, draslík, mangan, nikl, molybden, zinek, cín).
  • chemicko-fyzikálnlí analýza: pH, redox potenciál, elektrická vodivost, celkový obsah rozpuštěných látek, rozpuštěný kyslík.

Pilotní studie

  • výběr typu, koncentrace a množství potřebného oxidačního činidla. (utlenianie chemiczne)
  • volba typu a dávkování povrchově aktivních látek (soil washing)
  • výběr typu a dávkování koagulantů/flokulantů: flokulační testy, sedimentační testy (odwadnianie osadów)