Sanace znečištěných oblastí

V závislosti na zjištěnou kontaminaci a složitost problému v dané oblasti navrhneme vhodné řešení spolu s metodikou sanace, kontrolou šíření kontaminace, v souladu s bezpečností práce.

Zaměřujeme se jak na čištění půdního a vodního prostředí, tak na sanaci pro stavebnictví.

Čištění půdního a vodního prostředí

V rámci strategie komplexnosti služeb disponujeme širokou škálou sanačních metod: od metody ex-situ přes biologické a fyzikálně-chemické on-site a in-situ metody, které umožňují skuteční řešení problému znečištění.

Čistíme podzemní i povrchové vody. Rekultivujeme a revitalizujeme postindustriální a degradované oblasti . Zabýváme se cirkulární ekonomikou (včetně odpadového hospodářství), čistíme jezera a rybníky od škodlivin přítomných ve vodě a dnovém sedimentu.

Sanace pro stavebnictví

Kromě toho poskytujeme služby pro stavebnictví , stáváme se jedním z „účastníků stavebního procesu“, zejména v počáteční fázi prací, předčištěním podzemních vod před vypuštěním např. do kanalizace při výkopech. Nakládáme s odpady (170504) tj. čistou zeminou, hlušinou z membránové stěny a také s nebezpečným odpadem (170503*), který obsahuje chemickou zátěž.

Nesmírně důležitý je pro nás také výrobní průmysl, kde odvodňujeme povýrobní kaly, rekultivujeme staré povýrobní usazovací nádrže a čistíme kaly z bagrovacích přístavů mytím a odvodňováním.

Vzhledem k rostoucímu povědomí našich zákazníků o problematice znečištění a různých komplikací s tím souvisejících jsme v rámci zvyšování interních norem získali certifikaci ISO v oblasti systému managementu kvality, environmentálního managementu a managementu BOZP .