Rekultivace znečištěné půdy nebo pozemku spočívá v obnovení jejich kvality na požadovanou úroveň standardů. Rekultivace se může v závislosti na potřebách a podmínkách provádět jako technická, biologická nebo technicko-biologická. Jedná se o proces, který má za cíl vrátit nebo přidat degradovaným nebo zdevastovaným pozemkům užitkovou nebo přírodní hodnotu.

Jak probíhá rekultivace půdy?

Proces rekultivace půdy se skládá ze tří základních typů činností:

  • Technické kroky spojené s vytvořením terénního reliéfu a vodních podmínek v nejvhodnějším uspořádání pro plánované plodiny nebo budoucí využití.

  • Kroky směřující k iniciování procesů tvorby půdy na degradovaném pozemku prostřednictvím detoxikace půdy a vytvoření vrstvy vhodné pro tvorbu půdy.

  • Biotechnické kroky spojené s introdukcí vegetace, s ohledem na pořadí (sukcesi) druhů od pionýrských rostlin k cílovým.

Cílem těchto kroků je co nejvíce obnovit půdu kontaminovanou, pokud možno, do:

  • původního stavu a fyzikálních, mechanických a chemických vlastností umožňujících využití půdy pro stavební účely;

  • původní biologicko-chemické vlastnosti umožňující využití půdy pro zemědělskou a lesnickou produkci;

  • původní rekreační hodnoty.

Důležitým faktorem je si uvědomit, že rekultivace se vztahuje pouze k půdám. Nezmiňuje se zde o vodách, povrchových ani podzemních, které jsou významnými nositeli znečištění a mohou je přenášet podle směru toku. Znečištění půdy na naší parcele se tak snadno může dostat na pozemky sousedů, což může způsobit zbytečné konflikty a spory.