Developer, který staví na místě s budovami způsobilými k demolici, by si měl být vědom souvisejících povinností a nákladů, které prodlužují investiční proces. Kromě demolice budov a staveb by mělo být řádně nakládáno i se vzniklým odpadem, jako je betonová suť, cihlová suť, asfaltový odpad a další.

Nakládání s odpady z demolic a demontáže postindustriálních objektů

Zodpovědní a informovaní developeři se snaží nakládat s odpady co nejšetrněji k životnímu prostředí. Skládkování demoličních materiálů by mělo být minimalizováno. Demontážní a demoliční materiály by měly být vybírány a v závislosti na jejich chemickém složení a množství kontaminace zušlechťovány a recyklovány pro další využití v průmyslu a stavebnictví.

Tato opatření minimalizují náklady na demolici budov a podporují uzavřený hospodářský cyklus v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí.

Demolice sloužící historickým průmyslovým činnostem se obvykle nacházejí na pozemcích, které byly znehodnoceny dlouholetým provozem stávajícího areálu.

Průzkum kontaminace půdy

Často se stává, že půda i voda v dané oblasti jsou ve větší či menší míře kontaminovány. Podle stavebního zákona je povinností investora a projektanta posoudit riziko kontaminace podloží. V případě demolice postindustriálních objektů, jako jsou haly, hangáry, sila, komíny, chladicí věže, tovární budovy, sklady, skladové dvory, takové riziko existuje a je nutné provést průzkum kontaminace půdy.

Návrh sanačního plánu

V závislosti na jeho výsledcích bude nutné ohlásit lokalitu do registru kontaminovaných míst a připravit návrh plánu sanace. Potřebné postupy obvykle zahrnují povolení k demolici, povolení k nakládání s demoličním odpadem a v závislosti na výsledcích studie rozhodnutí o sanaci.

Komplexní demoliční služby pro brownfieldy

Společnost REMEA poskytuje komplexní služby v oblasti demolice budov v bývalých průmyslových areálech. Využití našich služeb zaručuje, že proces proběhne ekologicky, formálně správně a s optimalizovanými náklady.

Během demoličních/výkopových prací poskytujeme kompletní právní služby související se zpracováním nebo likvidací odpadu a kvalifikací získaných recyklovatelných materiálů. Máme dlouholeté zkušenosti se získáváním správních rozhodnutí povolujících zpracování odpadů a uvádění zpětně získaných materiálů na trh. Což může mít významný dopad na finanční aspekty takových projektů našich klientů.

Kromě toho v rámci procesů zpracování odpadů opakovaně používáme technologie pro čištění chemických kontaminantů, na které se specializuje naše sanační oddělení remediace, což může rovněž přispět k měřitelným přínosům.