Remea má vlastní výzkumnou laboratoř, včetně mikrobiologické laboratoře. Ve spojení s fyzikálně-chemickou laboratoří a ve spolupráci s akreditovanými analytickými laboratořemi provádí pilotní studie pro výběr a optimalizaci technologie remediace a provádí monitorování bioremediačního procesu.

Biomonitoring

Pro dosažení co nejvyšší účinnosti bioremediace mikrobiologická laboratoř provádí analýzy v rámci biomonitoringu, tj .:

 • mikrobiologické analýzy – počet a enzymatická aktivita bakterií, charakteristika půdního mikrobiomu
 • chemické analýzy – pH, redoxní potenciál, obsah biogenů
 • mikrobiologické analýzy půdy a kvalitativní a kvantitativní analýza vzorků vody (E.coli, enterokoky, Pseudomonas)
 • biochemický profil mikroorganismů
 • toxicitní testy (biotesty)

Tyto analýzy jsou nezbytné pro kontrolu bioremediačního procesu a mohou doplnit detailní studie v souladu s nařízením a kontrolními studiemi potvrzujícími dosažení ekologického účinku.

Biopreparáty

Přirozená bioremediace spočívající v poskytnutí vhodných podmínek pro biodegradaci organických sloučenin nebo probíhající spontánně v prostředí je dlouhodobá. Nejčastěji se používá bioremediace podporovaná aplikací biopreparátů – bioaugmentaci. V mikrobiologické laboratoři se připravují:

 • autochtonní biopreparáty – biopreparáty vytvořené v laboratoři na základě vzorku odebraného z kontaminované oblasti; takové biopreparáty jsou připravovány z autochtonního mikrobiomu pro individuální projekty bioremediace prováděné Remeou;
 • univerzální biopreparáty – v mikrobiologické laboratoři Remea začíná výroba biopreparátu REMBAK používaného při bioremediaci kontaminovaných oblastí. Biopreparát obsahuje živé bakteriální buňky schopné biodegradace ropných látek a polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) a  přičemž každý výrobní proces podléhá kontrolám kvality.

Pilotní studie

V laboratoři Remea se provádějí také pilotní studie, které se provádějí podle požadavků projektu nebo potřeb klienta, včetně:

 • určení biodegradačního potenciálu (dýchací aktivity) – na základě rychlé screeningové metody pro výběr a optimalizaci biologických metod remediací;
 • určení vhodnosti bioremediace, výběru parametrů bioaugmentace a biostimulace (včetně biowentilace);
 • určení účinnosti bioremediace ve spojení s jinými metodami remediací;
 • vhodnost biopreparátů pro biodegradaci atypických sloučenin představujících znečištění půdně-vodního prostředí.