Průzkum půdy pomocí sondy MIHPT

MIHPT (Membrane Interface Probe with Hydraulic Profiling Tool) je sonda zaváděná do půdy pomocí standardního penetrometru, umožňující provádění v reálném čase:

  • znečištění půdy lehkými organickými látkami (LZO – MIP Membrane),
  • elektrickou vodivost půdy (EC Dipol),
  • hydraulickou vodivost půdy (HPT Injection Port).

Detekce znečištění probíhá tak, že se půda ohřívá na bloku sondažního ohřívače na teplotu 120 °C. Tímto způsobem se uvolňují těkavé organické látky, které prostupují přes poloprůchodnou membránu dovnitř sondy a následně jsou pomocí cirkulujícího plynu odváděny na povrch k detektoru znečištění.

Výsledkem sondování je rozložení a koncentrace těkavých organických látek v závislosti na hloubce. Sonda pracuje jak ve zóně saturace, tak ve zóně aerace, v hrubozrnných i jemnozrnných půdách. Díky spojení údajů o elektrické a hydraulické vodivosti půdy je možné určit mobilitu a migraci znečištění v půdě.

Sondování půdy pomocí sondy MIHPT poskytuje nezbytné a důvěryhodné informace, které umožňují správné určení míst pro odběr vzorků pro laboratorní analýzy a výběr optimální metody čištění půdy.

Průzkum půdy pomocí sondy OIHPT

OIHPT (Optical Image Profiler with Hydraulic Profiling Tool)je sonda zaváděná do půdy pomocí standardního penetrometru umožňující reálný čas prozkoumání:

  • znečištění půdy těkavými uhlovodíky ropnýho původu a rozpouštědly (OIP),
  • elektrické vodivosti půdy (EC Dipol),
  • hydraulické vodivosti půdy (HPT Injection Port).

Detekce znečištění půdy probíhá pomocí kamery, viditelného světla a ultrafialového záření. Instalovaná kamera pořizuje 30 snímků za sekundu. Těkavé uhlovodíky září pod vlivem UV záření, což je zaznamenáno na snímcích. Program analyzuje jednotlivé snímky.

Výsledkem sondování je procento snímku, které pokrývají fluorescenční částice ropných látek. Snímky jsou ukládány každých 15 mm pro pozdější analýzu. Navíc je možnost zastavení sondy a pořízení snímku pomocí viditelného světla pro identifikaci půdy. Spojením měření znečištění s měřením elektrické a hydraulické vodivosti půdy jsme schopni odhadnout čas a rozsah šíření znečištění a vybrat nejoptimálnější metodu pro čištění půdy.

Přenosný rentgenový fluorescenční spektrometr funguje na stejném principu jako rentgenová analýza XRF. Jeho kompaktní rozměry, zabudované do zařízení ve tvaru pistole, a nízká hmotnost (asi 1,5 kg) umožňují rychlé „výstřely“ i v obtížném terénu. Jedno měření trvá asi 60 sekund, což umožňuje zkoumat velkou oblast během krátké doby. Speciálně kalibrovaný detektor pro detekci kovů v půdě umožňuje identifikaci 36 prvků, včetně všech těžkých kovů podle nařízení ministra životního prostředí ze dne 01.09.2016. Měření pomocí přenosného spektrometru umožňuje rychle identifikovat oblasti s největším znečištěním těžkými kovy a vybrat nejvhodnější místa pro odběr vzorků půdy pro laboratorní analýzy.