Monitoring podzemních vod

2024-03-13T18:01:06+01:00

Kontrola znečištění podzemních / povrchových vod V naší nabídce máme monitorování podzemních vod, díky kterému můžeme detekovat a identifikovat znečištění nebo průběžně sledovat pokrok v remediálních pracích. Náš zkušený tým navrhne lokalizace a počet piezometrů a navrhne optimální technologická řešení pro měření takových parametrů jako: Kolísání hladiny podzemní vody, [...]

Monitorování kvality vzduchu

2024-03-13T17:57:17+01:00

Kontrola znečištění vzduchu na povrchu půdy V rámci monitorování vzduchu nabízí naše společnost měření pomocí nejmodernějšího detektoru těkavých organických látek a jiných toxických plynů, tj. ppbRAE 3000, založeného na fotoionizační technologii měření. Detektor je schopen detekovat koncentrace v rozmezí od 1 ppb do 10000 ppm, což nám umožňuje: Průběžné [...]

Environmentální in-situ průzkum

2024-03-13T17:51:53+01:00

Průzkum půdy pomocí sondy MIHPT MIHPT (Membrane Interface Probe with Hydraulic Profiling Tool) je sonda zaváděná do půdy pomocí standardního penetrometru, umožňující provádění v reálném čase: znečištění půdy lehkými organickými látkami (LZO - MIP Membrane), elektrickou vodivost půdy (EC Dipol), hydraulickou vodivost půdy (HPT Injection Port). [...]

Průzkum znečištění životního prostředí na půdně a ve vodním prostředí

2024-03-13T17:08:56+01:00

Průzkum znečištění životního prostředí na půdně a ve vodním prostředí se provádí v souladu s nařízením ministra životního prostředí ze dne 1. září 2016 o způsobu provedení posouzení znečištění zemědělské půdy (Sb. 2016, č. 1395). Tento průzkum je prováděn ve dvou následujících etapách, od obecných (předběžných) průzkumů k podrobným, [...]

Badání dylatometrické DMT

2024-03-13T16:51:33+01:00

Jak spočívá dylatometrické zkoumání DMT? Badání dylatometrické DMT spočívá v vertikálním zavedení ocelové lopatky vybavené ocelovou, kulatou a deformovatelnou membránou do půdy. Během statického ponoru je dylatometr zastaven na různých hloubkách a následně se měří tlak plynu, který způsobuje požadované deformace membrány. Jsou měřeny tři hodnoty tlaku: p0, [...]

Průzkum presjometrický PMT

2024-03-13T16:40:09+01:00

Presjometrický průzkum (PMT) je in situ geotechnický test, jehož cílem je provádění zkušební zatížení půdy na požadované hloubce pomocí radiálně rozšiřitelného válcového čidla, které působí na stěny vrtu. Průzkum spočívá v postupném aplikování tlaku o vhodné hodnotě, což způsobuje zvýšení objemu čidla, a tím pádem i zvýšení napětí na rozhraní mezi půdou a čidlem. [...]

Průzkum pomocí křížové sondy FVT (VANE TEST)

2024-03-13T16:24:39+01:00

Sondy otáčivého typu FVT se používají pro slabé jemnozrnné (spojeené) půdy a organické půdy k určení jejich pevnostních parametrů. Tento typ zkoušky je relativně snadný, rychlý a ekonomický. Spočívá v zavedení křížové sondy do půdního podloží na určitou hloubku a měření jejího odporu při otáčení s konstantní rychlostí. [...]

Průzkum dynamickou sondou PANDA

2024-03-13T16:11:20+01:00

Lehký dynamický penetrometr PANDA je moderní zařízení vybavené hloubkoměrem na lanku (podobně jako penetrometry pro statická sondování), senzorem měřícím sílu úderu a přenosným počítačem, který shromažďuje a převádí data na dynamický odpor na kuželu qd. Průzkum půdy dynamickou sondou PANDA Penetrometr Panda je vybaven dvěma typy kuželů. [...]

Průzkum dynamickou sondou DPL/DPM/DPH

2024-03-13T16:03:24+01:00

Průzkum dynamickou sondou lehkou (DPL), střední (DPM) nebo těžkou (DPH) spočívá v zavádění kuželu s normovanými rozměry (závislými na typu sondy) do půdy pomocí kladiva, které přenáší energii přímo na hřídel a dále na kužel. Hmotnost kladiva závisí na typu sondy a činí: 10 (DPL), 30 (DPM) nebo 50 kg (DPH). Různá hmotnost kladiva [...]

Kalkulator badań gruntu
Go to Top