Kontrola znečištění vzduchu na povrchu půdy

V rámci monitorování vzduchu nabízí naše společnost měření pomocí nejmodernějšího detektoru těkavých organických látek a jiných toxických plynů, tj. ppbRAE 3000, založeného na fotoionizační technologii měření. Detektor je schopen detekovat koncentrace v rozmezí od 1 ppb do 10000 ppm, což nám umožňuje:

  • Průběžné monitorování nízkých koncentrací plynů v širokém rozsahu,
  • Měření emisí znečištění z nádrží,
  • Monitorování zařízení průmyslových podniků podél plotů,
  • Měření průletových emisí,
  • Měření emisí plynů z úložišť odpadů, půdy, vody včetně kanalizačních šachet.

Nabízíme jednorázová nebo cyklická měření společně s podrobným zpracováním výsledků.