Sondáž CPT/CPTu je jednou z základních metod pro zkoumání půdního podloží, která umožňuje relativně levným a rychlým způsobem získat údaje o stavu půdy a jejích pevnostních a deformabilních parametrech. Statická sondáž pomocí sondy CPTu je charakterizována vysokou přesností měření a citlivostí na proměnlivé vlastnosti podloží. Ideálně se osvědčuje jako doplněk k geotechnickým vrtům a laboratorním zkouškám půd ve všech typech geologicko-inženýrské dokumentace a geotechnických posudků.

Jak spočívá statické sondování pomocí sondy CPTu?

Sondáž statickou sondou CPTu spočívá v zavádění měřicího kuželu do půdního podloží s konstantní rychlostí. Během zkoumání půdy se provádí měření:

  • odporu penetrace kuželu (qc),
  • tření na obálce (fs),
  • tlaku vody v pórovém prostoru půdy (u2).

Všechny parametry jsou zaznamenávány kontinuálně spolu s hloubkou.

Při interpretaci výsledků sondáže CPT/CPTu lze určit:

  • vrstvení půdního podloží a typ půdy,
  • stav půdy (IL/ID),
  • deformabilní parametry: M a E,
  • pevnostní parametry: ϕ‘,
  • předpětí OCR,
  • filtrační a konsolidační parametry (při testu dyssipace s využitím piezokuželu).

Statická sondáž CPTu zaručuje vysokou kvalitu získaných parametrů a nízké náklady na půdní průzkum, což umožňuje snížit cenu zpracování geologicko-inženýrské dokumentace nebo geotechnického posudku bez ztráty kvality.